XXI MARATÓN FOTOGRÁFICO “CONCELLO DE VIGO”

BASES XXI MARATÓN FOTOGRÁFICO “CONCELLO DE VIGO”

INSCRICIÓN

Poderán participar todas aquelas persoas maiores de catorce anos que formalicen a súa inscrición o día do maratón no Dinamo Coworking, rúa Ecuador 14, entre as 16:00 e 16:45h.

Tamén se poderá facer unha preinscrición, vía correo electrónico, no seguinte enderezo: agrupacionfotograficagalega@gmail.com

Esta inscrición deberá formalizarse co pagamento da cota, no horario anteriormente mencionado, o día da maratón. Os/as participantes deberán aboar a cantidade de 10 euros, en concepto de inscrición.

CATEGORÍAS

Poderase participar en categoría analóxica ou dixital. Só se poderá participar nunha delas.

Os participantes da categoría dixital deberán entregar as súas fotos en formato de arquivo JPEG, modo de cor RGB, e a unha resolución suficiente para amplialas a 20x30cm como mínimo.

Aconsellamos que traballedes á máxima calidade das vosas cámaras fotográficas. Os/as participantes na categoría analóxica recibirán un carrete de fotos, e os da categoría dixital, un CD.

PREMIOS

Os premios para os/as gañadores/as serán os seguintes:

Primeiro premio……… 1.000 euros

Segundo premio…….. 500 euros

Terceiro premio………. 300 euros

Estes premios concederánselle á serie fotográfica. O xurado poderá establecer algún outro premio especial se así o estimase pertinente. Aos premios aplicaráselles a retención fiscal vixente.

SAÍDA

Ás 17:00 h do sábado 10 de decembro, darase a saída ao Maratón e informarase ós/ás participantes dos temas deste concurso.

TEMAS E CONTROIS

Os/as participantes deberán fotografar catro temas que serán facilitados pola organización en cadanseu control. Todas as fotografías deberán realizarse dentro dos límites do Concello de Vigo, ou ter como obxecto o Concello de Vigo.

Os/as participantes deberán pasar un control nun lugar e hora que indicará a organización.

ENTREGA DAS FOTOS

Os/as participantes deberán entregar as fotos, na sede da AFG, rúa Uruguai 17, entre ás 18:00 e 19:00h do domingo 11 de decembro.

Os/as participantes da categoría dixital deberán entregar á organización un CD ou soporte dixital (tarxeta de memoria) na que incluirán as catro fotos que representen a cada un dos temas propostos. Se algún participante non pode facer a gravación do CD, a organización disporá dun ordenador con lector de tarxetas para realizar a descarga das fotografías no control de entrega. No entanto, pregamos a todos os participantes que preferiblemente entreguen as súas fotos nun CD para facer o proceso máis sinxelo.

XURADO

O xurado de cualificación, que tras unha primeira selección valorará as fotos preseleccionadas, estará composto polos seguintes membros:

PRESIDENTE: o concelleiro delegado da Área de Cultura ou persoa en quen delegue.

VOCAIS: un mínimo de catro persoas de recoñecido prestixio, relacionadas co mundo da fotografía, imaxe, artes ou medios de comunicación…

SECRETARIO: un membro da Agrupación Fotográfica Galega, con voz e sen voto.

EXPOSICIÓN

Coas fotografías seleccionadas realizarase unha exposición na Casa das Artes. A data está por determinar. O veredicto do xurado terá lugar o día da inauguración desta exposición e será inapelable.

NORMAS DO MARATÓN

Aqueles participantes que non pasen por algún dos controis establecidos e dentro do horario estipulado ou incumpran algunha destas bases, serán descalificados/as. A organización non se fai responsable do deterioro ou extravío que puidesen sufrir os carretes, copias ou os arquivos dixitais.

As obras seleccionadas, gañadoras, premios e os accésit quedarán en propiedade da Agrupación Fotográfica Galega. O/a autor/a cederá en exclusiva e irrevogablemente os dereitos de reprodución das series fotográficas en publicacións de carácter institucional, en exposicións ou en calquera outra modalidade que o AFG considere oportuna.

Durante o transcurso do maratón existirá un Comité de Control, formado por tres persoas da organización, que estará facultado para resolver as controversias ou circunstancias especiais que puidesen xurdir, así como para interpretar as presentes bases. A súa decisión terá carácter definitivo.

A Agrupación Fotográfica Galega queda facultada para resolver as posibles controversias que poidan xurdir na interpretación das presentes normas.

A participación neste maratón implica a aceptación das bases.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

COLABORAN

SALIDA DEL MARATÓN

ENTREGA DEL MARATÓN