Aquí os 4 temas do

Maratón Fotográfico Virtual "concello de Vigo"

V E R
01

Fluido

Fluido.

02

Presenza

Presencia.

03

Negativo

Negativo.

04

Duplicidade

Duplicidad.

Aquí as gañadoras e gañadores deste Maratón Fotográfico Virtual "concello de Vigo"

Rosi Pardal Aragunde

1º premio e polo tanto gañadora deste Maratón Fotográfico Virtual "Concello de Vigo" temos a selección 405 de Rosi Pardal Aragunde.

Avelino Calvar Martínez

2º premio temos a selección 428 de Avelino Calvar Martínez.

Thibaud Dupuy

3º premio temos a serie 489 de Thibaud Dupuy.

Alexandro Costas Ochoa

Gañadora dún Accesit temos a serie 345 Alexandro Costas Ochoa.

Juan Manuel Galiñanes Rebouza

Gañador dún Accesit temos a serie 534 Juan Manuel Galiñanes Rebouza.

Laura Morgadanes Pérez

Gañadora dún Accesit temos a serie 548 Laura Morgadanes Pérez.

Visita a nosa  Exposición virtual .

Ler

BASES MARATÓN FOTOGRÁFICO VIRTUAL

INSCRICIÓN

Poderán participar todas aquelas persoas maiores de catorce anos que formalicen a súa inscrición antes das 10:00h do día 10 de outubro de 2020.

A inscrición deberá facerse online a través do proceso de compra da entrada na web da AFG. Este será o único xeito de facer a inscrición.

A cota de inscrición será de 10 euros.

PAGAMENTO DA COTA

O pagamento da cota, previa inscripción, é necesario para confirmar aparticipación, pode facerse de tres formas:

  1. Mediante transferencia bancaria a conta da AFG, poñendo no concepto o numero de pedido.
  2. Ingresando nun caixeiro de Caixabank 10€ na conta da AFG eespecificando o nome do/da participante.
  3. Usando a pasarela de pago da web da AFG para pagos con tarxeta bancaria, haberá un cargo extra de 2€ polos gastos de xestión.

HORARIO

O Maratón Fotográfico Virtual “Concello de Vigo” comezará as 10:00h do día 10 de outubro de 2020, nese momento enviarase os inscritos/as un correo electrónico cos catro temas sobre os que terán que facer as fotos.

Durante todo o 10 e 11 de outubro poderán facer fotos, procesalas, escoller, etc. pero antes das 22:00h do día 11 de outubro terán que enviar ao correo electrónico da AFG as catro fotos que representen os temas propostos.

FOTOS E ENVÍO

A resolución das fotografías enviadas ten que ter como mínimo calidade suficiente para a súa reprodución en tamaño 20x30cm a 300ppp. Terán que estar en formato de cor RGB e con perfil sRGB IEC61966.

O formato de arquivo será JPEG, recomendamos que con máxima calidade. Para o envío se son moi pesadas recomendamos que usedes Wetransfer, Filemail, Google Drive, Ydray, Smash, etc.

Non serán admitidas fotos enviadas despois do horario de peche.

PREMIOS

Os premios serán:
1º 1.250 €
2º 650 €
3º 350 €
3 accésits

Aos premios aplicaráselles a retención fiscal vixente.
Será obrigatoria a asistencia dos gañadores ao acto de entrega de premios, con causa xustificada poderán delegar en amigos ou familiares.

TEMAS

Todas as fotos presentadas deberán ser feitas no transcurso do Maratón. As fotografías poderán ser tomadas tanto no exterior como no interior, igualmente, poderase facer uso do material técnico de calquera tipo, así como o retoque fotográfico que os/as participantes consideren necesario.

XURADO E VOTACIÓN

O xurado de cualificación, que tras unha primeira selección valo- rará as fotos preseleccionadas, estará composto polo seguintes membros:

PRESIDENTE: o concelleiro delegado da Área de Cultura ou per- soa en quen delegue.

VOCAIS: un mínimo de catro persoas de recoñecido prestixio, relacionadas co mundo da fotografía, imaxe, artes ou medios de comunicación…

SECRETARIO: un membro da AFG, con voz e sen voto.

Os traballos gañadores serán seleccionados de maneira anónima atendendo a:

· Coherencia coa temática proposta
· Coherencia da serie fotográfica.
· Orixinalidade da fotografía.
· Calidade técnica: nitidez, contraste, cor …
· Calidade artística: definición, tema, cadro.

EXPOSICIÓN

Coas fotografías seleccionadas realizarase unha exposición virtual nunha plataforma deseñada a tal efecto, ademais farase unha exposición no museo MARCO de Vigo.

A data está por determinar. O veredicto do xurado farase público o día da inauguración desta exposición e será inapelable, se publicará tamén nas RRSS.

DEREITOS DE PROPIEDADE

Os/as participantes deben ser os autores das fotografías presen- tadas. Os gañadores e os mencionados cédenlle gratuitamente e de forma NON EXCLUSIVA á Agrupación Fotográfica Galega os dereitos de difusión das imaxes presentadas. Se calquera das fotografías é utilizada indicarase expresamente o nome do autor.

Porén, os autores das imaxes seguen sendo os titulares dos dereitos de explotación das mesmas para calquera uso posterior.

OUTRAS NORMAS

Durante o transcurso do maratón existirá un Comité de Control, formado por tres persoas da organización, que estará facultado para resolver as controversias ou circunstancias especiais que puidesen xurdir, así como para interpretar as presentes bases. A súa decisión terá carácter definitivo.

Se algún participante quere presentar algunha queixa o reclamación deberá facelo por correo electrónico, identificándose e explicando o motivo da queixa ou reclamación e aportando as probas que teña no seu poder. A AFG non admitirá queixas ou reclamacións anónimas ou a través de redes sociais que poderán ser eliminadas no caso de non estar fundamentadas ou ser despectivas ou atentar contra algún participante, organización ou membro do xurado.

O feito de concursar nesta edición do “MARATÓN FOTOGRÁFICO VIRTUAL CONCELLO DE VIGO” implica a total aceptación destas normas.

COLABORAN