Ler

BASES MARATÓN FOTOGRÁFICO

CONCELLO DE VIGO

MARATÓN FOTOGRÁFICO CONCELLO DE VIGO

Concurso fotográfico de 24 horas de duración cun control de saída e outro de chegada.

As/os participantes deberán fotografar sobre catro temas propostos pola organConcurso fotográfico de 24 horas de duración cun control de saída e outro de chegada.

As/os participantes deberán fotografar sobre catro temas propostos pola organización e entregar unha foto por cada un deles no control de chegada.

Posteriormente a organización realizará unha selección das obras presentadas e confeccionarase unha exposición sobre a que o xurado elixirá as series gañadoras.

INSCRICIÓN

Poderán participar todas aquelas persoas maiores de catorce anos que formalicen a súa inscrición antes das 15:00 do día 23 de setembro de 2022.

A inscrición deberá facerse online a través da web da AFG www.agrupacionfotograficagalega.com. Este será o único xeito de facer a inscrición.

A cota de inscrición será de 12 euros.

PAGAMENTO DA COTA

O pagamento da cota é necesario para confirmar a participación, pode facerse de tres formas:

1) Transferencia bancaria á conta da AFG, coa indicación no concepto, do nome do/da participante: nº conta: ES30 2100 6608 5102 0017 1279

2) Poderase pagar en efectivo no control de saída.

3) Pagamento na pasarela de pago da web da AFG para pagos con tarxeta bancaria. Haberá un cargo extra de 2€ polos gastos de xestión.

HORARIO

O Maratón Fotográfico “Concello de Vigo” comezará as 11:00 do día 24 de setembro de 2022, nmuseo MARCO de Vigo . Tras facer o control de saída no que as/os participantes recibirán unha camiseta conmemorativa, recordaranse as normas do concurso e as 12:00h darase a saída oficial e informarase dos catro temas. A partir dese momento e durante ata as 12:00 do 25 de setembro poderán facer fotos, procesalas, escoller, etc.  Pero antes das 12:00h do día 25 terán que entregar as catro fotos que representen os temas propostos

FOTOS E ENTREGA

A resolución das fotografías enviadas ten que ter como mínimo calidade suficiente para a súa reprodución en tamaño 20x30cm a 300ppp. Terán que estar en formato de cor RGB e con perfil sRGB IEC61966. O formato de arquivo será JPEG, recomendamos que con máxima calidade.

A entrega poderá facerse físicamente na sede da AFG, na rúa Uruguai 17 entrechán de Vigo, as fotos levaranse nunha memoria USB ou tarxeta de memoria.

Non serán admitidas fotos entregadas despois do horario de peche.

PREMIOS

1º Premio…. 1.000 €

2º Premio….   500 €

3º Premio….   300 €

3 accésits….

Aos premios aplicaráselles a retención fiscal vixente. No caso de que a persoa gañadora sexa menor de idade, o premio será un vale de material fotográfico. Será obrigatoria a asistencia das/dos gañadores ao acto de entrega de premios, con causa xustificada poderán delegar en amizades ou familiares

TEMAS

Todas as fotos presentadas deberán ser feitas no transcurso do Maratón. As fotografías poderán ser tomadas tanto no exterior como no interior. Igualmente, poderase facer uso do material técnico de calquera tipo, así como o retoque fotográfico que os e as participantes consideren necesario.

XURADO E VOTACIÓN

O xurado de cualificación estará composto por:

PRESIDENTE: o concelleiro delegado da Área de Cultura ou persoa en quen delegue.

VOCAIS: un mínimo de catro persoas de recoñecido prestixio, relacionadas co mundo da fotografía, imaxe, artes ou medios de comunicación…

SECRETARIO: un membro da AFG, con voz e sen voto.

Os traballos gañadores serán seleccionados de maneira anónima con atención á:

  • Coherencia coa temática proposta
  • Coherencia da serie fotográfica.
  • Orixinalidade da fotografía.
  • Calidade técnica: nitidez, contraste, cor …
  • Calidade artística: definición, tema, cadro.

EXPOSICIÓN

Coas fotografías seleccionadas realizarase unha exposición no museo MARCO de Vigo cuxa data está por determinar.

O veredicto do xurado publicarase o día da inauguración desta exposición e será inapelable. Publicarase tamén nas RRSS.

DEREITOS DE PROPIEDADE

Os/as participantes deben ser autores das fotografías presentadas.

Os gañadores e gañadoras e os mencionados/das cédenlle gratuitamente e de forma NON EXCLUSIVA á Agrupación Fotográfica Galega os dereitos de difusión das imaxes presentadas.

Se calquera das fotografías é utilizada indicarase expresamente o nome do autor. Porén, as e os autores das imaxes seguen sendo titulares dos dereitos da súa explotación para calquera uso posterior.

ACEPTACIÓN DAS BASES E DISCREPANCIAS

Durante o transcurso do maratón existirá un Comité de Control, formado por tres persoas da organización, que estará facultado para resolver as controversias ou circunstancias especiais que puidesen xurdir, así como para interpretar as presentes bases. A súa decisión terá carácter definitivo.

Se un/unha participante quere presentar algunha queixa ou reclamación deberá facelo por correo electrónico. Terá que identificarse e explicar o motivo da queixa ou reclamación e aportar as probas que teña no seu poder. A AFG non admitirá queixas ou reclamacións anónimas ou a través de redes sociais que poderán ser eliminadas no caso de non estar fundamentadas ou ser despectivas ou ofensivas contra algúnha das persoas participantes, organización ou membro do xurado.

O feito de concursar nesta edición do “MARATÓN FOTOGRÁFICO CONCELLO DE VIGO” implica a total aceptación destas normas.

ENTRADA PARA A INSCRICIÓN

COLABORADOR PRINCIPAL

COLABORAN